Reglement Vereniging Constructief Audio 

zoals goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering 30 januari 2023

 

De VCA kent verschillende soorten lidmaatschappen waar specifieke rechten en plichten aan verbonden zijn. Voor elk type lidmaatschap gelden specifieke regels voor aanmelding en ballotage. 

 

1 VOLLEDIG LID
Een volledig lid is iemand die voltijds professioneel actief is als geluidsmens en zich kwalitatief bewezen heeft in het geluidsvak.

Rechten en plichten: Een volledig lid betaalt 150 euro contributie per jaar. Een volledig lid heeft het recht om de vergaderingen van de vereniging bij te wonen, heeft stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergaderingen en kan onderwerpen ter stemming brengen tijdens een ALV. Een volledig lid mag de naam VCA achter zijn/haar naam zetten op screen credits en publiciteitsmateriaal en CV. Een volledig lid zet zich via de vereniging in voor het hoog houden en het bevorderen van kwaliteit in het vak. 

 

Aanmelding: Om voor het volwaardig lidmaatschap in aanmerking te komen kan een lid één van de volgende routes volgen: 

 • Door het lid: Na drie jaar aangesloten lidmaatschap kan een lid een aanvraag doen tot toelating. Die aanvraag moet voorzien zijn van: 1.) een motivatie 2.) een cv of lijst van producties waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal 60 maanden actief is in het geluidsvak en 3.) een positief advies van twee volledige leden die ten minste twee jaar volledig lid zijn. 
 • Door het bestuur: Het bestuur kan op eigen initiatief besluiten om een aangesloten lid voor te dragen voor het volledig lidmaatschap als het bestuur van mening is dat het lid aan de eisen daarvoor voldoet. 
 • Door volledige leden: Vijf volledige leden kunnen tezamen besluiten om een aangesloten lid voor te dragen als volledig lid. Dit verzoek moet voorzien zijn van een motivatie.

 

Ballotage: De ballotagecommissie beslist over het toekennen van het volledig lidmaatschap. De commissie kan besluiten een ander lidmaatschap toe te wijzen dan is aangevraagd. De ballotagecommissie bestaat uit maximaal vijf, minimaal drie volledige leden. Deze worden per ballotageronde willekeurig aangewezen. Volledige leden die de aanvraag ondersteunen of indienen kunnen geen zitting hebben in de ballotagecommissie. De commissie moet een aanvraag binnen vier weken na het ingaan van de ballotageronde behandelen. Een beslissing is geldig als er ten minste 3 stemmen worden uitgebracht. Een toewijzing tot volledig lidmaatschap geschiedt als er een meerderheid van ten minste 1 stem is. Als er minder dan 3 commissieleden stemmen wordt er een nieuwe ballotageronde opgestart. Het lid wordt binnen 5 weken na het opstarten van de ballotageronde geïnformeerd over de stemming. Een aanvragers heeft daarna 4 weken de tijd om bezwaar te maken. Dit bezwaar wordt in de eerstvolgende ALV besproken en ter stemming gebracht. 2 LEVENSLID
Een levenslid is een gepensioneerd lid dat niet meer (of minder) actief is in het geluidsvak vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of vanwege de gezondheid. Ook oud-bestuursleden, leden met een langdurig lidmaatschap en/of bijzondere verdienste voor het vak en/of vereniging, kunnen tot levenslid benoemd worden.

Rechten en plichten: Een levenslid behoudt dezelfde rechten als een volledig lid. De contributieplicht vervalt. 

 

Aanmelding: 

 • Door het volledig lid zelf: de aanvraag voor een levenslidmaatschap moet voorzien zijn van een motivatie.
 • Door het bestuur: Het bestuur kan een lid aandragen voor het levenslidmaatschap.
 • Door vijf volledig leden: een groep van vijf volledige leden kunnen tezamen een lid voordragen voor het levenslidmaatschap. Deze aanvraag moet voorzien zijn van een motivatie.

 

Ballotage: Aanvragen worden besproken tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Bij een meerderheid van stemmen wordt het levenslidmaatschap toegekend. Het bestuur kan eveneens besluiten om een levenslidmaatschap toe te wijzen.3 AANGESLOTEN LID
Een aangesloten lid is een starter in het geluidsvak die volledig lid wil worden, of iemand die actief is in het geluidsvak maar niet aan de voorwaarden voor een volledig lidmaatschap voldoet. In het derde opeenvolgende jaar kan een aangesloten lid een aanvraag indienen voor een volledig lidmaatschap. 

 

Rechten en plichten: Een aangesloten lid betaalt een gereduceerde contributie van 80,- euro per kalenderjaar. Een aangesloten lid heeft geen stemrecht tijdens ALV’s en kan niet verkozen worden tot het bestuur. Een aangesloten lid kan geen andere leden dan hem/haarzelf aandragen voor het volledig lidmaatschap of levenslidmaatschap. Een aangesloten lid mag niet de naam VCA achter zijn/haar naam zetten op screen credits en publiciteitsmateriaal en CV. 

 

Aanmelding: 

 • Door het lid: Deze aanvraag moet voorzien zijn van: 1.) een motivatie 2.) een cv met opleiding, werkervaring en lijst van producties. Wenselijk maar niet verplicht is 3.) een motivatiebrief van een volledig lid.

 

Ballotage: De ballotagecommissie beslist over het toekennen van het aangesloten lidmaatschap. Zie verder bij punt 1.1.ballotage.

 

4 STUDENTLID

Een studentlid studeert aan een audiovisuele opleiding in de richting geluid. 

 

Rechten en plichten: Studenten ingeschreven aan een audiovisuele opleiding komen in aanmerking voor 100% korting op de contributie mits zij een bewijs van inschrijving opsturen naar het bureau, of op andere wijze kunnen aantonen student te zijn. Het lidmaatschap eindigt aan het einde van het kalenderjaar in het jaar van afstuderen. Een studentlid heeft verder dezelfde rechten en plichten als aangesloten leden.

 

Aanmelding: Studenten kunnen zichzelf aanmelden met een bewijs van inschrijving aan een audiovisuele opleiding. 

 

Ballotage: De aanvragen voor studentlidmaatschap worden afgehandeld door het bestuur.5 SPONSORLID

Een sponsorlid is niet actief als geluidspersoon of voldoet niet aan de eisen voor een lidmaatschap, maar wil de vereniging en de leden wel ondersteunen in haar doelstellingen. Een sponsorlid kan ook een bedrijf of een organisatie zijn.

Rechten en plichten: Een sponsorlid betaalt een jaarlijkse bijdrage van ten minste 150 euro. Een sponsorlid heeft geen stemrecht in de ALV en kan niet verkozen worden tot het bestuur. Sponsorleden kunnen geen leden voordragen en hebben geen zitting in de ballotage commissie. Sponsorleden kunnen niet de toevoeging VCA gebruiken in screen credits maar mogen hun sponsorlidmaatschap wel kenbaar maken in publiciteit, promotie en CV. Een sponsorlid ontvangt uitnodigingen voor VCA-bijeenkomsten.

Aanmelding: 

 • Door het sponsorlid: Het sponsorlid kan een gemotiveerde aanvraag doen aan het bestuur.
 • Door het bestuur: Het bestuur kan sponsorleden werven.
 • Door volledige leden en levensleden: zij kunnen een gemotiveerd voorstel doen. 

 

Ballotage: Het bestuur beslist over het toekennen en intrekken van het sponsorlidmaatschap. 

Aanvragen voor lidmaatschap kunnen gestuurd worden aan info@geluidsmensen.nl. Per jaar worden 3 ballotagerondes gehouden.

Stuur (naast de hierboven beschreven zaken) graag ook de volgende informatie mee: 

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Factuuradres

De contributie kun je opgeven als zakelijke kosten.